Individuele coaching

Thema’s:  zelfvertrouwen en zelfbeeld versterken, inspirerende doelen stellen, (assertief) communiceren met lef en impact, conflicten aanpakken, durf tonen, bewust risico’s nemen.

Intensieve, persoonlijke aanpak

De individuele begeleiding biedt door zijn intensieve maatwerkaanpak ruimte voor deelnemer en begeleider om ontwikkelingsvragen en leerdoelen diepgaand te onderzoeken, zelfinzicht te vergroten en concrete stappen te zetten om routines te doorbreken.

Start

In de begeleiding worden eerst de persoonlijke leerdoelen verkend en geformuleerd. Belangrijk is dat deze geheel gedragen worden door de deelnemer. Er moet voldoende uitdaging zijn om uit de comfortzone te komen (in de ‘challenge zone’ of durf zone).

En  uitdagend genoeg maar wel zo dat de deelnemer ze als haalbaar ziet. Anders raakt hij of zij in de ‘ paniekzone’ en kan dan blokkeren.

Twee invalshoeken

Wij werken wij vanuit twee invalshoeken:

Leren door bewustwording van/inzicht in eigen houding en gedragspatronen

In een coachingstraject gaat het om het vergroten van zelfinzicht van de deelnemer in relatie tot de leerdoelen. Door zelfinzicht -in eigen belemmerende gedragspatronen en valkuilen- worden persoonlijke uitdagingen verhelderd rondom de leerdoelen.

Daartoe kan gebruik gemaakt worden van:

  • time management opdrachten: prioriteiten vaststellen, analyse van tijdbesteding en tijdverslinders, onderzoeken van persoonlijke tijdverslinders
  • zelftesten (rond zelfbeeld, conflicthantering, onderliggende houdingspatronen, kernkwaliteiten en valkuilen)
  • analyse van eigen overtuigingen, om onderliggende patronen zichtbaar te maken en beperkende overtuigingen die leiden tot ineffectief gedrag boven tafel te krijgen
  • feedbackopdrachten om eigen kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen te verhelderen
  • bewustwordingsoefeningen ten aanzien van ineffectieve overtuigingen: herkennen en herformuleren van ineffectieve overtuigingen
  • gedragsoefeningen om ervaring op te doen met persoonlijke uitdagingen en effectiever gedrag. Door oefening en feedback wordt de deelnemer  zich bewust wat er ineffectief is aan zijn huidige gedrag en houding, hoe hij/zij dat anders kan doen en wat dat aan impact op anderen oplevert.


Leren door doen; experimenteren met durf en effectief gedrag in de praktijk.

Als uitdagingen zijn verhelderd, wordt de deelnemer aangemoedigd om stappen te zetten en de (nieuwe) uitdagingen en ambities daadwerkelijk vorm te geven in de praktijk:

  • ‘echte’ praktijksituaties worden geoefend
  • de deelnemer formuleert praktijkopdrachten om daadwerkelijk in de praktijk mee aan de slag te gaan (bv prioriteiten vastleggen, taken afstoten, een manager/medewerker  aanspreken op minder presteren, een conflict effectief aanpakken, verwachtingen verhelderen, goede werkafspraken maken, goed omgaan met crises in het werk)
  • de deelnemer brengt de volgende bijeenkomst verslag uit van het resultaat van de praktijkactie: wat is gelukt, wat was lastig, wat is niet gebeurd en waarom
  • coach en deelnemer verhelderen wat er van de praktijkopdrachten geleerd kan worden, vertalen de uitdaging in oefeningen, oefenen nieuw gedrag en stellen een nieuwe praktijkopdracht vast.

 

Opbouw van de bijeenkomsten

De begeleiding heeft de volgende opbouw:

1. Oriënterend gesprek
Er vindt een eerste analyse plaats van de begeleidingsbehoeften en de gewenste resultaten. Op grond hiervan worden de doelstellingen geformuleerd voor het begeleidingstraject.

2. Aantal begeleidingsbijeenkomsten
De begeleiding bestaat uit een aantal van te voren overeengekomen serie van bijeenkomsten (buiten het oriëntatiegesprek zijn er een aantal vervolgbijeenkomsten en een afsluitend gesprek) met een gemiddelde duur van 2 uur per gesprek.
In deze vervolgbijeenkomsten zal op de verschillende niveaus (houding en gedrag) gewerkt worden aan de begeleidingsdoelstellingen. Aan het eind van elke bijeenkomst formuleren deelnemer en trainer een ‘praktijkopdracht’.

Verslag

Ook wordt na elke bijeenkomst gevraagd om een kort verslag te maken voor de volgende bijeenkomst met daarin:

1. voorgenomen en ondernomen acties
2. leerpunten van de afgelopen bijeenkomst
3. bespreekpunten of vragen voor de volgende bijeenkomst
4. feedback over de voortgang van het coachingstraject en over samenwerking met de coach
5. Afsluitende bijeenkomst

In de laatste bijeenkomst wordt het coachingstraject geëvalueerd. Bezien wordt welke resultaten bereikt zijn, hoe die zich verhouden tot de doelstellingen en verwachtingen aan het begin van het coachingstraject en wat vervolgstappen zijn om tot duurzame resultaten te komen.